Start Exploitatievereniging Goudse Poort (EVGP)

Op 16 december 2009 is de Exploitatievereniging Goudse Poort (EVGP) opgericht. Hiermee zetten de gebouweigenaren en ondernemers op het bedrijventerrein Goudse Poort te Gouda gezamenlijk een belangrijke stap om het beheer, de kwaliteit en veiligheid op het bedrijventerrein te waarborgen.

Deze krachtenbundeling is gestimuleerd door het OndernemersFonds Gouda (OFG) en sluit uitstekend aan op de initiatieven die reeds door de Belangenvereniging Goudse Poort (BVGP) zijn ontplooid. De Exploitatievereniging zal dan ook in samenwerking met de Belangenvereniging Goudse Poort verdere invulling geven aan het parkmanagement, de collectieve beveiliging en het Keurmerk Veilig Ondernemen, welke mede door het OFG bekostigd kunnen worden.

Alle ondernemers en gebouweigenaren in Gouda betalen sinds januari 2009 een opslag van 5% op de OZB-aanslag. Zij kunnen gebiedsgericht aanspraak maken op het door hen ingelegde deel van de meeropbrengst van de OZB, welke wordt beheerd door de Stichting OndernemersFondsGouda. Na een proefperiode van drie jaar wordt het OFG geëvalueerd en zal besloten worden of er al dan niet een vervolg aan gegeven wordt.

Met de OFG-formule wordt ‘freerider gedrag’ voorkomen. Alle ondernemers dragen op deze wijze in de basis bij aan het collectief gestelde doel: een kwalitatief hoogwaardige en veilige Goudse Poort en gezamenlijke belangenbehartiging. Parkmanagementorganisatie Ericis zal in samenwerking met de ondernemers het collectieve dienstenpakket verder uitbreiden. Naast de bestaande raamovereenkomsten op veiligheidsgebied en verzekeringen, kunnen o.a. ook het onderhoud van het private groen, afvalinzameling, BHV-cursussen en vervoermanagement gezamenlijk georganiseerd worden.

 
 

 

 

Losse pagina's